dominos.png

התובנה:

תבליני פיצה נאגרים בבתים ללא שימוש.

הפתרון:

קמפיין שיעודד מחזור שקיות תבלינים.

סרט פרסומת

dominos tasrit.PNG

פעילות גולשים:

אגרני תבלינים, אנחנו יודעים שאתם שומרים את שקיות תבליני הפיצה שלנו ולא עושים איתן כלום. זה הזמן לעשות איתן משהו! כתבו לנו את המילה הכי ארוכה שתצליחו להרכיב מכל שקיות התבלינים שאספתם. 

המילה הארוכה ביותר תזכה את האגרן/אגרנית בשתי פיצות משפחתיות.